Nhập từ khóa

Giám sát thi công

Giám sát thi công

portfolio

Giám sát thi công xây dựng đóng vai trò rất quan trọng và cần thiết trong toàn bộ quá trình xây dựng công trình để bảo đảm công trình được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng như trong hợp đồng và bản vẽ thiết kế giữa nhà thầu và chủ đầu tư.

1a

Công trình có an toàn hay không trong quá trình thi công? Có bền vững trong suốt quá trình sử dụng hay không phụ thuộc rất nhiều vào công việc giám sát thi công xây dựng công trình.

Tư vấn giám sát thi công

Tư vấn cho chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng phù hợp, có giá dự thầu hợp lý.

1 Yêu cầu đối với tư vấn giám sát

Để thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ được giao, TVGS cần phải đáp ứng được các yêu cầu sau:

✓ Nắm vững các văn bản, quy phạm, pháp luật về quản lý và đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước.

✓ Có hiểu biết tốt về tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật.

✓ Có hiểu biết tốt về công tác xây lắp chủ yếu.

✓ Tận tâm, trung thực trong công tác giám sát.

✓ Là kỹ sư được đào tạo chuyên ngành và có kinh nghiệm công tác tối thiểu là 3 năm trong lĩnh vực phụ trách, có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao.

2: Nhiệm vụ của tư vấn giám sát

✓ Kiểm tra chặt chẽ các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định hiện hành.

✓ Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng.

✓ Kiểm tra năng lực thông tin cá nhân từng người trong độ thi công xây dựng đồng thời kiểm tra và giám sát chặt chẽ các thiết bị thi công, nguồn gốc và chất lượng mà nhà thầu đưa vào phục vụ công tác thi công.

✓ Kiểm tra và giám sát quy trình quản lý chất lượng công trình của nhà thầu thi công.

✓ Giám sát và kiểm tra thông tin xin phép xây dựng máy móc, thiết bị, vật tư xây dựng có đảm bảo an toàn chất lượng hay không.

✓ Kiểm tra phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng, cơ sở sản xuất cấu kiện công trình, sản phẩm xây dựng phục vụ trong quá trình thi công.

✓ Kiểm tra chất lượng của nhà sản xuất, kết quả thí nghiệm chất lượng các vật tư, kết cấu kiện có phù hợp tiêu chuẩn trước khi đưa vào thi công.

✓ Nếu có nghi ngờ về chất lượng vật tư, đơn vị tư vấn thiết kế cùng chủ đầu tư phải  kiểm tra trực tiếp lại nguyên vật liệu ngay để đảm bảo an toàn chất lượng công trình sau này.

3: Trách nhiệm của tư vấn giám sát

✓ Tư vấn giám sát hoàn toàn chịu trách nhiệm trước ban QLDA và pháp luật.

✓ Xác nhận không đúng với tổ chức xây lắp các khối lượng đã thực hiện không đúng thiết kế, không đúng với điều kiện kỹ thuật thi công và nghiệm thu công tác lắp không đảm bảo chất lượng

✓ Lập biên bản không đúng với thực tế và các tài liệu khác trong quá trình giám sát kỹ thuật

✓ Để tổ chức xây lắp thi công không phù hợp với thiết kế và không có lý do đầy đủ.

✓ Các quyết định của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn.

✓ Tư vấn giám sát không được phép kiểm nghiệm các công trình của tổ chức xây lắp hoặc tổ chức thiết kế thi công mình phụ trách hoặc thực  hiện nhiệm vụ riêng của các cơ quan này giao cho.

✓ Tư vấn giám sát không được tự ý quyết định cho thay đổi thiết kế đã được duyệt trong quá trình xậy dựng. Việc thay đổi thiết kế chỉ tiến hành theo thủ tục đã được quy định.

✓Ngoài ra tư vấn giám sát còn có trách nhiệm đảm bảo và tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công  thi công đúng tiến độ và phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo đơn vị, pháp luật Nhà nước và sự thiếu trách nhiệm, thiếu khách quan trong khi thực hiện nhiệm vụ.

?Chất lượng của một công trình tùy thuộc vào đơn vị giám sát thi công. Phải có năng lực, có đạo đức thì công trình mới có chất lượng. Chính vì thế, để trở thành một giám sát thi công không phải là điều đơn giản. Tiêu chí cho giám sát thi công của Skyline là làm việc chính trực và có trách nhiệm nghề nghiệp cao. Đây là giá trị cốt lõi đem đến chất lượng cho công trình xây dựng.